Lars Buchholt Kristensen

Ved henvendelser vedr. Ungdomsskoleforeningen henvises til sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk / Mobiltlf. 21780549 eller Mikkel Villadsen Mail: mivi@kolding.dk – Telefon: 24 40 87 44

Baggrund

Jeg har siden min ungdom været engageret i folkeoplysningen og foreningsarbejdet – frem til 2000 i DGI-regi, hvor jeg har været aktiv som instruktør og bestyrelsesmedlem på lokal-, amts- og landsplan – primært inden for svømning.

Jeg er oprindeligt læreruddannet 1995 og arbejdede i folkeskolen i fem år, inden jeg blev afdelingsleder i fritidsundervisningen i Silkeborg Ungdomsskole. Siden 2006 har jeg været ungdomsskoleinspektør samme sted. Jeg kom ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse i 2013 og har været formand siden 2016.​

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

​Efter kommunalreformen har de enkelte ungdomsskoler udviklet sig meget forskelligt, og de har fået en bred og mangeartet opgaveportefølje. En styrke lokalt, men på landsplan giver det et ”mudret” billede af skoleformens ”brand”. Derfor er der brug for en aktør, der kan arbejde for at styrke skoleformens muligheder og interesser centralt.

En anden grund til at gå ind i foreningsarbejdet var at styrke samarbejdet mellem foreningerne på ungdomsskoleområdet. Det er også langt hen ad vejen lykkedes med fx fælles konferencer, foretræder for Folketingsudvalg og deltagelse i arbejdsgrupper. Men jeg har også erkendt, at det nogle gange er en fordel, at foreningerne optræder på egen hånd, således at arbejdsfordelingen står skarpt. Der er eksempelvis brug for, at Ungdomsskole-foreningen også kan tale skoleformens og de unges sag, uden fx at blive skudt i skoene, at vi fremmer fagforeningspolitiske dagsordener.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

Da jeg for nu 1½ år siden blev valgt som formand, var det på et program for at fremme den fortsatte udvikling af vores tre primære mål: udvikling af netværkene, interessevaretagelse og videndeling. Det mener jeg sådan set stadig, men jeg ser nok lidt mere nuanceret på det nu. Det handler ikke bare om flere tilbud og mere indhold og kvalitet i dem. Nej, i en forholdsvis lille skoleform og en deraf følgende lille forening med begrænsede ressourcer handler det i ligeså høj grad benhårdt om at udnytte vores fælles ressourcer mest optimalt og skabe samspil og synergi mellem de forskellige indsatser og samarbejdspartnere, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.

Lars B Kristensen

Vi kan i Ungdomsskoleforeningen tydeligt mærke, at medlemsskolerne er blevet mere pressede på især ledelsestid. Det må vi tage bestik af og finde nye veje at ”work smarter” på, så ungdomsskolefællesskabet fortsat kan drage nytte af de enkelte ressourcepersoners viden og erfaringer. Og i den proces skal vi undertiden turde at afvikle for at kunne udvikle.​

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

​Ungdomsskoleforeningen skal også fremadrettet tage på sig at være den aktør, der byder konstruktivt ind på og med initiativer, der kan være til gavn for ungdommen. Ungdomsskolerne skal fortsat være skolen for den brede del af ungdommen, first movers mht. at lave anderledes læringsforløb på nye områder, der ikke (endnu) er kommet på læseplanen. Men vi har også en stor forpligtelse i at sikre at få alle med. 

Ungdomsskolen skal tillige fortsat være stedet, hvor unge, som er faret vild eller kørt fast i de gængse uddannelsestilbud, får en ny chance.

Jeg er sikker på, at vi om fem år fortsat har en Ungdomsskolelov, og at Ungdomsskolerne fortsat vil være den fleksible aktør, der leverer et stærkt fritidstilbud til de unge. Og samtidig er der i kommunerne behov for en tværkommunal aktør, der kan være understøttende i den store opgave, man møder i kommunerne omkring de ‘ikke-uddannelsesparate’ – eksempelvis intensive læringsforløb etc.