GENSTART AF UNGDOMMEN

Ungdomsskoleforeningen deler 1,3 million fra Villum Fonden ud til projekter for udsatte børn og unge

Villum Fonden er indgået i et partnerskab med Social- og Indenrigsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets om et nationalt initiativ for de mest udsatte børn og unges trivsel og læring efter Covid 19. Initiativet indeholder en række forskellige indsatser, som initiativets deltagende parter kan støtte på forskellig vis. Initiativet er organiseret som et samarbejde mellem Social- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og private fonde med det formål at hjælpe de mest udsatte børn til at opnå bedre trivsel og indhente fagligt efterslæb som følge af nedlukningerne under COVID-19.    

Villum Fonden har i den forbindelse at indgået i et samarbejde med Ungdomsskoleforeningen om en indsats, der skal give udsatte børn og unge en god genstart i sommeren og efteråret 2021. Konkret består indsatsen i en pulje, som ungdomsskoler kan søge til udvikling af tilbud som har særligt fokus på at få udsatte børn og unge ind i konstruktive fællesskaber i nogle lærerige og inspirerende forløb – med fokus på natur, praktiske aktiviteter og udeliv.  

 Ungdomsskoleforeningen varetager puljen på vegne af Villum Fonden. 

 Ungdomsskolerne har mulighed for at søge puljen i sommeren og efteråret 2021. Målet er at afbøde konsekvenserne af nedlukningen ved at styrke disse børn og unges trivsel, læring og netværk. 
Ungdomsskolerne kan søge puljen til at udvikle og gennemføre aktiviteter som har særligt fokus på at øge udsatte børn og unges trivsel og få dem ind i konstruktive fællesskaber i lærerige og sjove forløb, både i heltidstilbud, fritidstilbud og i klubtilbud.  

 Overordnede rammer for indsatsen: 

 • Målgruppen er udsatte børn og unge – og evt. deres familier
 • Indsatsen kan være camps, ferielejre, weekendforløb og eller fritidsaktiviteter hen over sommeren og efteråret 2021

 Kriterier for indsatsen: 

 • Ungdomsskoler kan søge om at udvikle og udbyde forløb. Gerne i samarbejde med andre organisationer, som har særligt kendskab til og erfaring med målgruppen
 • Det skal dokumenteres, at der er kompetencer i projektet, der er vant til at håndtere de mest udsatte børn og unge
 • Rekrutteringen skal være målrettet udsatte børn og unge – og der skal også gerne udbydes aktiviteter i udsatte boligområder
 • Indsatsens indhold skal gerne fokusere på Villum fondens fokusområder for Børn, Unge og Science:  Praktiske aktiviteter, udvikling af praktiske færdigheder, brug af teknologi og/eller udeliv og natur. I bredest mulige forstand.

 Uddybende beskrivelse af kriterier og processen 

 Ansøgningskriterier: 

 • Der kan søges mellem 25.000, – og kr. 75.000, – til indsatsen 
 • Der skal være tale om en særlig indsats, dvs. der kan ikke søges alene til eksisterende indsatser
 • De søgte midler skal primært gå til selve aktiviteten i indsatsen og ikke til opkvalificering eller indkøb
 • Indsatsen skal være målrettet udsatte børn og unge – det kan eks. være børn og unge der oplevelser særlige udfordringer ifm. nedlukningen, som har trivselsudfordringer, har brug for støtte til igen at indgå i konstruktive fællesskaber eller børn og unge i udsatte boligområder 
 • Indsatsen kan arbejde med både personlige, sociale og faglige kompetencer, gerne i en kombination
 • Indsatser der understøtter fællesskab blandt børn og unge prioriteres
 • Indsatser der tager udgangspunkt i praktiske aktiviteter, brug af teknologi eller udeliv og natur prioriteres
 • Indsatsen skal igangsættes i perioden 1. juli til 24. oktober 
 • Indsatsen skal være forankret i ungdomsskole eller klub, men kan ske i samarbejde med andre partnere, evt. andre ungdomsskoler
 • En ungdomsskole har mulighed for at indsende flere ansøgninger, men ved bevilling vil geografisk spredning have betydning for udvælgelsen 

 Ansøgningen skal indeholde: 

 • Beskrivelse af indsatsen
 • Tidsplan for de konkrete aktiviteter
 • Motiveret begrundelse for hvordan målgruppen nås 
 • Forventet antal deltagere
 • Beskrivelse af hvilken effekt indsatsen har for de deltagende børn og/eller unge
 • Budget

 Ansøgningsprocedure: 

 • Ungdomsskoleforeningen offentliggør puljen uge 32 
 • Udsendes til alle ungdomsskoler, samt via gængse kommunikationskanaler (nyhedsbrev, Facebook, evt. presse)
 • Der inviteres til informations-webinar 16. august kl. 15.00 – tilmelding kan ske her
 • Puljen skal søges senest 31. august
 • Ungdomsskoleforeningen indstiller ansøgninger til godkendelse ved Villum Fonden
 • Ansøgerne får svar på deres ansøgning primo september

De ungdomsskoler, der modtager tilskud, forpligter sig til at udarbejde dokumentation og afrapportering fra indsatsen, samt at biddrage til informationen til øvrige ungdomsskoler. 

 

Kontaktperson
Mads Søndergaard Thomsen | VicesekretariatschefTlf.: 66 149 149 Direkte: 42 73 31 30
Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Mads Søndergaard Thomsen
Vicesekretariatschef
Tlf.: 65 47 21 96 Direkte: 42 73 31 30
Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk