Eleverne i landets 10.-klasser oplever stor værdi af skoletilbuddet. Det er hovedkonklusionen på en ny stor undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der peger på, at eleverne oplever et kompetenceløft både fagligt, socialt og personligt.

Eleverne i 10. klasse oplever generelt et fagligt løft, og her er det specielt de fagligt svageste elever, der vurderer den største positive udvikling. Oplevelsen underbygges konkret af prøvekaraktererne, hvor der ses en stigning i både skriftlig dansk og skriftlig matematik fra 9. til 10. klasse.

Ud over det faglige løft, beskriver rapporten 10. klasse som en frisk start for eleverne i et anderledes læringsmiljø, som styrker deres og motivation, trivsel og bidrager til fastholdelse i skoletilbuddet. Eleverne vurderer, at der er et godt forhold til deres lærere og kammerater, hvor 89 % af eleverne oplever, at de har et godt forhold til deres lærere.

Eleverne oplever også, i højere grad end i grundskolen, at 10. klasse har et inkluderende læringsmiljø, hvor individuelle behov imødekommes og tilpasses i en varieret skoledag. Eleverne peger på, at de inkluderende klassefælleskaber med sammenhold, gensidig respekt og omsorg, styrker deres motivation og trivsel, og bidrager til glæden ved at gå i 10. klasse.

Der har de seneste år været stor debat om, hvilken rolle 10. klasse spiller i uddannelsessystemet. Rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut, med fokus på elevernes oplevelser, giver et rigtig fint billede af værdien af det store arbejde, der bl.a. bliver lagt i ungdomsskolernes 10. klasser for at give de unge mennesker et godt rygstød til deres videre uddannelses- og arbejdsliv.

Lars Buchholt Kristensen, leder af Silkeborg Ungdomsskole og formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse siger: ”Med denne rapport ser vi resultatet af en meget flot og vedholdende indsats for at tilbyde en altid tidssvarende og stærk kommunal 10. klasse – en indsats på landsplan, der placerer vores 10.-klasseforløb som et oplagt tilbud til mange unge mennesker. Et skoleår i den kommunale 10 klasse, er et tilbud til alle unge, uanset baggrund, og jeg er meget stolt over, at det giver så mange elever de afgørende kompetencer, tro på egne evner og lyst til at gå videre med en ungdomsuddannelse.”

Link til Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse:

https://www.eva.dk/grundskole/10-klasse-paa-vej-mod-ungdomsuddannelse