Ungdomsskoleforeningen har udarbejdet en række spørgsmål og svar om genåbningen, som løbende vil blive opdateret. Du kan orientere dig på denne side og i følgende dokumenter:

Nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 – uge 19 og 20

Ekstra nyhedsbrev til grundskolesektoren ifm. COVID-19 – uge 20pdf

Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning

 

Spørgsmål og svar

 

Er knallertundervisning og førstehjælp også genåbnet?
Ja, knallertundervisning og undervisning i førstehjælp kan genoptages. Der henvises dog til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for undervisningen i førstehjælp, der bl.a. indebærer at holdstørrelsen maksimalt kan være 9 elever. Dette skyldes en øget smittefare ved aktiviteten.

Skal vi leve op til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
Ja. Retningslinjerne skal overholdes. Herunder skal afstandskravet på 1 meter overholdes så vidt muligt og kravet om god håndhygiejne, håndvask, afspritning mv. De opdaterede retningslinjer kan findes her.

Gælder forsamlingsforbuddet (pt. max 10 personer) også for aktiviteter i ungdomsskolen og klubben? 
Nej. Forsamlingsforbuddet gælder ikke for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med nødundervisning på børne- og undervisningsområdet. Undtagelsen gælder for undervisningsaktiviteter, der både foregår på og uden for skolens matrikel, fx i forbindelse med ture ud i parker. Ligesom undtagelsen også gælder for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Kan vi genåbne alle aktiviteter? 
I princippet ja. Der er dog visse undtagelser. F.eks. vil aktiviteter hvor tæt fysisk kontakt ikke kan undgås, stadig være nedlukket. Reglerne er skrevet sådan, at alle private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets område som udgangspunkt skal holde lukket, medmindre de er opregnet i reglerne om, hvad der kan genåbne.

Det betyder, at ungdomsskolernes tilbud som udgangspunkt er lukkede, medmindre andet fremgår af BUVM’s retningslinjer.

Genåbningen gælder 0.-10. klasse. Hvordan forholder vi os til elever udenfor grundskolen, der dog stadig er i ungdomsskolens aldersgruppe?
Genåbningen gælder for alle kommunale fritidstilbud, herunder ungdomsskolernes aktiviteter, for alle elever i børnehaveklassen og 1.-10. klasse. Det er ikke lovgrundlaget, tidspunktet eller betegnelsen for klubtilbuddet, der er afgørende, men om den pågældende unge går i børnehaveklassen eller 1.-10. klasse. Genåbningen omfatter ikke tilbud til elever, der ikke er indskrevet i børnehaveklassen eller 1.-10. klasse, herunder fx voksne elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog og danske samfundsforhold.

For så vidt angår unge, som ikke længere går i grundskolen (til og med 10. klasse), vil ungdomsskolens aktiviteter være åbne for dem, hvor det er begrundet i den enkelte unges behov, herunder i forholdene i hjemmet, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om lukning og genåbning.

Kan vi igangsætte aktiviteter helt frit fra 18. maj? 
Aktiviteter skal ifølge retningslinjerne for genåbningen være sundhedsmæssigt forsvarligt. Denne vurdering skal kommunalbestyrelsen stå for, derfor skal alle aktiviteter i princippet godkendes af kommunalbestyrelsen. Der er forskellige regler for en sådan godkendelse i de enkelte kommuner jf. kompetencefordelingsplanen.  Derfor anbefales det at genåbningen af ungdomsskolens aktiviteter foregår i tæt dialog med den ansvarlige forvaltning, i mange tilfælde via skolechefen.

Er SSP omfattet af nedlukningen og genåbningen?
SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Medarbejderne ved både skoler, sociale myndigheder og politi har fortsat skullet arbejde under nedlukningen – mange blot hjemmefra. SSP-arbejdet har derfor ikke været lukket ned, men fx har politiets SSP-medarbejdere som udgangspunkt ikke været fysisk til stede på skolerne, med mindre dette var aftalt ekstraordinært.